پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
 • کد خبر : 82694
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۲ اسفند, ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۰
 •   

  شکایت وکیل اهوازی از وزارت آموزش و پرورش بدلیل نادیده انگاشتن اصل ۱۵ قانون اساسی و عدم اهتمام به آموزش زبان مادری

  وکیل اهوازی از وزارت آموزش و پرورش بدلیل نادیده انگاشتن اصل ۱۵ قانون اساسی و عدم اهتمام به آموزش زبان مادری به دادگاه شکایت برد.به گزارش عصرما ، دعوی الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های […]

  وکیل اهوازی از وزارت آموزش و پرورش بدلیل نادیده انگاشتن اصل ۱۵ قانون اساسی و عدم اهتمام به آموزش زبان مادری به دادگاه شکایت برد.به گزارش عصرما ، دعوی الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور همزمان با روز جهانی زبان مادری توسط آقای مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری تقدیم دیوان عدالت اداری گردید

  💠نظر به تخلف وزارت آموزش وپرورش از اجرای قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است ) در مورد تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در کنار زبان فارسی در مدارس وخودداری از انجام وظیفه مذکور در بند ۷ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش ( تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی،عشایری و شهری) در خصوص ادبیات زبان های محلی و قومی دعوی الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور همزمان با روز جهانی زبان مادری توسط آقای مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری تقدیم دیوان عدالت اداری گردید

  💠 وی در خصوص خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تهیه و تنظیم و تدوین کتب درسی و آموزش و تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی بیان نمودند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون عالی مبین حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران که بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد،ایران که کشوری است با تعدد قومی و مذهبی که به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی،نظام جمهوری اسلامی این تنوع قومی و مذهبی را مورد پذیرش قرار داده است وبرابر اصل بیستم همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. که با استناد به قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی که اشعار می دارد …استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است همچنین با استناد به اصل سی قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…که با توجه به این اصول تامین کلیه وسائل آموزش وپرورش از جمله تالیف،طبع،توزیع و تدریس کتب درسی زبان های محلی و قومی و آموزش و پرورش دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه برعهده دولت است.

  💠آقای سلیتی در گفتگو با عصرما بیان نمود: با توجه به بند ۷ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش که بیان می دارد تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی،عشایری و شهری. که با عنایت این تکلیف و الزام قانونی در تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات آموزشی برابراصل پانزدهم قانون اساسی محرز است که شامل تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و آموزشی زبان محلی و قومی نیز می باشد.

  💠این وکیل دادگستری اظهار کرد : با عنایت به بند های ۲۲،۱۱،۱۰،۹،۶ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش تأمین و تدارک نیازمندیهای آموزشی و پرورشی (‌مکان تجهیزات، امکانات دیگرآموزشی و کمک آموزشی)، آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقاء سطح توانایی شغلی آنان،جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق گزینش،تأمین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد دانشسراها ومراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه ازجمله زبان های محلی و قومی از وظایف انحصاری وزارت آموزش و پرورش می باشد.

  💠آقای مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار عصر ما افزود جامعه بین المللی نیزبا درک اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری آن را به عنوان یکی از حقوق اولیه انسان به رسمیت شناخته و با تصویب معاهده ها و اعلامیه ها حقوق زبانی اشخاص درزمینه آموزش زبان مادری با تعهدات مثبت و منفی دولتها شناسایی و مورد تأکید قرار داده است.کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ این کنوانسیون بیان می دارد: کشورهایی که پیروان بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشأ بومی وجود دارند کودک متعلق به اینگونه پیروان یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.که برابر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کودک مصوب ۱۳۷۲ این کنوانیسون مورد تصویب قرار گرفته و در کشور حاکمیت دارد همچنین با عنایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل درماده ۲۷ چنین مقرر نموده که ،در کشورهایی که پیروان نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این پبروان هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان محروم نمود.که این میثاق به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ مورد پذیرش قرار گرفته است که به موجب مقررات مذکور حق برخورداری و استفاده از زبان محلی و قومی خود و آموختن آنها برای شهروندان مورد شناسایی می باشد.

  💠این وکیل خوزستانی اظهار داشت : علی رغم اینکه تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه از وظایف وزارت آموزش و پرورش می باشد.سلیتی در ادامه گفت ::متاسفانه وزارت مذکور از اجرای قسمت اخیر اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تخلف واز انجام وظیفه مذکور در بند ۷ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش خودداری می نماید لهذا به استناد اصول ۱۵،۱۹و ۳۰ قانون اساسی و بند های های ۶ ،۷،۲۲،۱۱،۱۰،۹، ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و ماده ۳۰ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کودک مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۲۷ قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ تقاضای رسیدگی و الزام وزارت آموزش و پرورش به تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه درمدارس امروز همزمان با روز جهانی زبان مادری تقدیم دیوان عدالت اداری گردید که با توجه به مستندات قانونی و علم و درایت و آگاهی قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری امید به صدور رای به الزام وزارت آموزش و پرورش تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه است.

  💠لازم به یادآوری است این شکایت در نوع خود نادر بوده و برای نخستین بار است که یک وکیل و شهروند خوزستانی از آموزش و پرورش بدلیل بی توجهی به اصول قانون اساسی به محاکم قضایی شکایت می برد

  برچسب ها :